gwara / Za Olzóm... 
Na kołach kole Olzy 15-09-2008
Miasto Bogumin chce razym s inkszymi miastami srobić nowe cesty dlo tych, kierzi jejżdżóm na kołach kole rzyki Olzy. Nowo trasa dlo kół może być gotowo do 2011 roku. Wtynczas by uż miały być aji narychtowane materyjały reklamowe, a przewodnik po cestach – prawi rzecznik prasowo Urzyndu Miejskigo w Boguminie Lucie Balcarová. Prawi eszcze, że cesta dlo kół pójdzie przes Bogumin, przes Doline Lutynie, Dziećmorowice, Dobrawe, Karwine, a Pietrowice. Terazy rychtujóm dokumyntacyj, kiero je potrzebno, coby zustała wydano decyzyj terynowo. Tóm decyzyj sfinansujóm pospołu miasto Bogumin, a Karwina.

To wszecko bydzie stoć do kupy przes siedymset tysiyncy korón. Jak uż powstanóm nowe cesty dlo tych, co jejżdżóm na kołach, to miasto Bogumin chce przirychtować eszcze aji inksze projekty, kiere majóm lepszy połónczyć cesty dlo kół s Polskóm. Kole Olzy chcymy srobić cesty, a potym nieskorzi aji most, kiery bydzie tam, kany terazy ni ma przejścio przes rzyke – prawi Balcarová.


Skip Dukli wylecioł do luftu 26-06-2008
Trzeja było narychtować szejdziesiónt kilo dynamitu, coby szło sbulać skip przi szachcie Dukla wysoki na dziewiyndziesiónt szejść metrów. Skip – wieża wycióngowo dołu Dukla – stoł w Dolnej Suchej od szejdziesióntych roków dwacatego wieku. Dolno Sucho to je czynść Hawirzowa. Tyn skip wożył szesnost tysiyncy tón, a coby go sbulać trzeja było szejdziesiónt kilo dynamitu, kiery sie postyrkało do szejset patnostu dziur. To było piyrsze taki bulani skipu w Czechach, a wszyjscy sie rychtowali do tego przes patnost dni. Skip wycióngoł wóngli, a kamiyń ze szybu, kiery mioł tysiónc dwacet szejść metrów. Mało kiej wycióngali przes niego hawiyrzi. Od tysiónc dziewiyncet osimdziesióntego trzeciego roku, kiej tyn skip zaczón fungować, wycióngło sie przes niego trzicet dwa milijóny tón wónglo. Skip to była ostatnio s trzech wież przi dole Dukla, dwie ocelowe wybulali uż rychlij. Przi Dukli było siedymdziesiónt rostomajtych wież, chałup, warsztatów, a hal - s kierych trzeja wybulać eszcze piynć. Dziesiynć inkszych – s tego sztyry zabytkowe (stare warsztaty ślusarski s tysiónc dziewiyncet siódmego roku, lampownia, warsztaty kombajnów a hala kómpresorów) bydóm odnowióne, a na nowo używane. Wyrch szachty Dukla mo dostać grupa RPG Real Estate, kiero razym s miastym Hawirzów mo srobić przi dole Dukla cyntrum do balandrowanio a relaksu. Nim eszcze spółka OKD se wszymła w dwa tysiónce szóstym roku, że sie nie opłaco fedrowa wónglo na dole Dukla, to na tej szachcie robiło tysiónc szejset hawiyrzi. Wiyncyj jak tysiónc sie poprzenosiło na inksze szachty a werki OKD. Sto szesnost poszło na pyndzyj, a reszta poszła do inkszych werków.

Dzisio na Dukli robi siedymnost ludzi. Szachta w Dolnej Suchej zaczła fedrować w tysiónc dziewiyncet pióntym roku, a mianowała sie wtynczas „Kaiser Franz Joseph Schacht”. W tysiónc dziewiyncet osimnostym roku smiyniła nazwe na dół „Jáma Suchá”, a od tysiónc dziewiyncet sztyrycatego dziewióntego roku sie mianowała „Dukla”. Od poczóntku fedrowanio wycióngło sie na wyrch sto milijónów tón wónglo. W spółce OKD, kieróm kupili Holyndrzi (New World Resources N.V), robi dwacet tysiyncy hawiyrzi. W OKD fedrujóm: szachta Karwna, kiero mo doły Łazy a ČSA, Darków a Paskov pod Frydkiym Mistkiym.

Za Olzóm rychtujóm wielki pokuty 01-06-2008
Pindziesión tysiyncy korón – to je koło szejść a pół tysiónca złotych pokuty może zapłacić tyn, gdo wykludzi psa na szpacyr bes obujka a poska. To je tela, wiela trzeja zapłacić jak kiery jedzie ożrały autym. To jednako je na razie projekt, kiery musie eszcze obrzóndzić, a podpisać czeski parlamynt. Ale jak bydzie taki przepis to aji w Czekim Cieszynie bydzie trzeja psy wykludzać na obujku, a s poskiym. Terazy kupa ludzi wykludzo psy do parku, a potym ich puszczo na samopas.


Kupa psów chodzi po cestach w Czeskim Cieszynie – aji tych bespańskich. Bywo aji tak, że sóm przeciwne, szczekajóm, a ciepióm się na ludzi. Jako bydzie s tymi pokutami to się uwidzi, terazy pokuta za psa, kiery góni na samopas je tysiónc korón, lebo trzicet tysiyncy, jak to idzie przes urzónd. Ale miasta a gminy mało kiej dowajóm taki wielki pokuty prawi Dorota Havlíková, rzeczniczka prasowo Urzyndu Miejskigo w Czeskim Cieszynie. Wiyncyj je upómniyń strażników miejskich, jako pokut. Jak pies je spokojny i yny se góni, a ni ma przeciwny to jego pón dostanie upómniyni, ale jak je przeciwny i blako na ludzi to uż je pokuta. W całym Czeskim cieszynie sóm miejsca, kany idzie psa pujścić na samopas.


Kóniec stocio za darmo 05-02-2008
Do niedowna w Czeskim Cieszynie sie nic nie płaciło za postawiyni auta. Terazy jednako za postawiyni auta trzeja płacić po dwanost korón (złoty siedymdziesiónt) za piyrszóm godzine i dwacet korón (dwa osimdziesiónt) za każdóm nastympnóm. Auto idzie niechać na parkingu najkrótszy na pół godziny – wtynczas zapłacymy szejść korón (osimdziesiónt groszy). Po polskij strónie parkowani stoji jedyn złoty, a godzina dwa złote, a za nastypne godziny sie nie płaci wiyncyj.

Parkomaty postawili na trzech ulicach kole rynku, ale bydzie ich wiyncyj. Za postawiyni auta sie płaci tymu, bo ludzie niechajóm auta na cały dziyń i se idóm do roboty, do kónzumu, abo kupować za Olze, a ci kierzi fakt cosi majóm do załatwiynio w becyrku ni majóm kaj auta niechać – prawi Stanisław Folwarczny – zastympca burmistrza Czeskigo Cieszyna.
 

Czesi płacóm za dochtora 06-01-2008

Od piyrszego stycznia Czesi płacóm za lyki i jak idóm do dochtora, abo jak sóm we szpitolu.
U dochtora trzeja zapłacić trzicet korón (sztyry złote), jak sie kiery zgłosi na pogotowi zapłaci dziewiyndziesiónt korón (dwanost złotych), a za jedyn dziyń we szpitolu zapłacóm szejdziesiónt korón (osiym złotych), a za przepisani lyku trzicet korón (sztyry złote). Posbiyrali im też nikiere dodatki, zmiynili urlopy macierzyński i marodki. Pacjynci nie bydóm dostować żodnych piniyndzy za piyrsze trzi dni marodki i majóm limit piynć tysiyncy korón na rok. Płacić nie muszóm chudobni, bajtle s dómów dziecka i ci co sie muszóm lyczyć, bo im przikozoł dochtór.


 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www