gwara / Potrawy Cieszyńskie / Rosół s nuglami 

Rosół s nuglami to je polywka, kieróm gaździnki warziły na Cieszyńskim ku obiedzie. Na rosole dycki musiały pływać oka, ale jak była biyda, to nie pływały - yny ledzy kany. Nugle jednako sie dowało do niego dycki – wiyncyj, lebo miyni jako kiery mioł rod i esi mioł. Do rosołu sie dowało eszcze marekwie i pokrote zielóne pietruzieli. Ta Polywka miała kolor żółty, abo złoty, nugle były żółte - zoleżało wiela sie dało do nich wajec, marekwia czyrwióno, a pietruzieli zielóne. Rósół musioł być masny, bo sie go warziło s miynsa, czasym był kapke słodkawy, a wónioł pietruzielim i miynsym. Rosół sie warziło w całej Polsce, to była tako polywka, kieróm umiała uwarzić każdo gaździno. Kiejsi eszcze za Starej Polski jedli jóm wielcy panowie i biydni kumornicy, jak yny mieli kónszczyczek miynsa. Rosoły jodoł aji król Stanisław August, a bogocze jodali rosoły dycki na piyrsze dani.


Rosół s nuglami - dycki przi niedzieli 

Na Cieszyńskij Ziymi rosół to była polywka miynsno, a warziło sie go gor przi niedzieli. S poczóntku sie do niego dowało ziymnioki, abo kasze, a potym dziepro nieskorzi sie go jadło s nuglami. Od piyrszej wojny ta Polywka sie mianowała gor w Istebnej – nuglowo. Jadło sie jóm s kaszóm, abo ze ziymiokami, a dziepro potym s nuglami. Dycki przi niedzieli sie jadło rosół s nuglami, ale aji przes tydziyń. Nugle sie robiło s wody, mónki i s wajec. Trzeja było ciasto dobrze roskulać kulokiym, coby było ciynki, a potym sie go dowało kapke uschnónć, baji na legier, abo na stół. Potym sie go kroło na poski, ty poski sie sfijało i kroło nożym na nitki. Ponikiere gaździny dowały pore posków na siebie, a potym dziepro kroły. Nieskorzi były uż maszynki do krocio posków, kiere sie kupowało w magacynie – dowało sie do nich posek, a wylazowały nitki. Ty nitki trzeja było potym posuszyć, coby stwierdły i warziło sie jich we wodzie do polywki. Rosół s nuglami na Cieszyńskim sie dowało dycki na wiesielu. To było piyrsze jodło, kiere sie nosiło na stoły. Jodało sie go w paradnych talyrzach, kiere stoły w odmaryji za szkłym. Dzisio na Cieszyńskim przi niedzieli gaździnki warzóm rosół s nuglami, bo niedzielny obiod bes tej polywki to ni ma przeca obiod.
 
 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www