gwara / Potrawy Cieszyńskie / Pieczoki 
Pieczoki to sóm taki ziymioki, kiere sie wciepuje a piecze w fajerze aż sie srobióm czorne. Sóm posute szarym popiołym, a jak sie jich roskraje to sóm żółte. Sóm tak wielki, jak wielki sóm ziymioki, kiere sie wciepie do łognia. Jak sie wycióngnie pieczoka s fajera to musi być wrzawy a kruchy. Wónio dymym, a szmakuje jak pieczóny ziymiok. Na Cieszyńskij Ziymi uż łod downa sie piykło pieczoki.

Piyrsze pieczoki zaczli piyc pastyrze, kierzi pajśli zwierzynta po dziedzinach. Rospolali óni fajery, coby sie łogrzoć, a do łognia wciepowali ziymioki, kiere naszli na zogónach. Uż sto pindziesiónt roków tymu ziymioki to było u nas nejważniejsze a nejbarży ajnfachowe jodło. Pieczoki sie piykło, na jesiyń, jak sie kopało ziymioki. Wtynczas sie poliło trowy a zieliny, a do tego sie wciepowało ziymioki, kiere sie naszło na zogónach. Ziymioków było kupa łodmian, a ludzie jich mianowali po swojimu: blyszczoki, różówki, różoki, szulce, modrzoki, lipcówki, sałocioki, kłopocze, kónczany, pławoki, cebulki lebo laloszki. Hań downij ziymioki sie piykło w popiele s drzewa na nolepie. Pieczoki sie szkrobało ze skóry, soliło a jadło. Dzisio sie uż tak ziymioków nie piecze, bo ni ma nolyp. Potym nieskorzij gaździny piykły pieczoki w rurze pieca kuchynnego. Strarzik mi dycki łopowiadoł, że u niego w chałupie mam piykli pieczoki w nolepie, abo w piecu. Dycki sie zahajcowało w piecu, ale nie tak moc jak do pieczynio chleba. Jak wóngli przegorało, to sie go kapke odgrzynyło w wsuło sie do postrzodka pore opłukanych we wodzie ziymioków. Pieczoki sie jodało abo same, ze solóm, abo s kapustóm. Dzisio uż yny ledzy kany ludzie eszcze piekóm ziymioki we fajerach na zogónach – gor kóncym września a poczóntkiym paździyrnika. Robi sie rostomajte świynta ziymioka, a dziecka majóm wtynczas radojść, bo pieczoki szmakujóm przefajnie, a przi łokazyji poznowajóm naszóm cieszyńskóm tradycyj a kulturym. Rechtorzi s jednej szkoły zorganizowali takóm imprezym: „Nasza mało a wielko ojczyzna” – roshajcowali fajer, nad kierym każdy móg se upiyc wórszt. Nieskorzij jak uż fajer kapke barży dogoroł, to dziecka wciepowały ziymioki do popiołu – tak jako kiejsi to robili pastyrze po dziedzinach kole Cieszyna.                                                    
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www