gwara / Potrawy Cieszyńskie / Miód s rapsu 

Miód s rapsu je jasnożółty, jak sie leje, a jak stwierdnie to sie robi krymowy. Dowo sie go przeważnie do słojików kiere majóm 0,45, lebo 0,9 litra. Miód s rapsu je lepki, gynsty, a jak stwierdnie to sie ś niego robióm małe zorka, a je kapke podobny jak szmolec. Je słodki, kapke mdły, ale jymny. Wónio słabo, ale idzie w nim wyczuć kwiotki rapsu – wónio tak aji wtynczas, jak stwierdnie. Miód s rapsu sie jy na rostomajte nimoce, ale gor na serce, a w nimocach wóntroby. Maże sie nim aji rany, jak sie gdo urznie, lebo oparzi – lepszy sie po nim goji skóra. Pszczelorze na Cieszyńskij Ziymi w roku tysiónc osiymset siedymdziesiónt dwa założyli Sekcyj Ogrodniczo – Pszczelarskóm przi Towarzystwie Rolniczym, kiere uż było od roku tysiónc osiymset szejdziesiónt dziewiynć. W roku tysiónc dziewiyncet trzinostym działało uż Towarzystwo Ogrodnicze Ksiynstwa Cieszyńskigo, w kierym byli aji pszczelorze. W tysiónc dziewiyncet trzicatym siódmym roku w tym towarzystwie uż było tysiónc dwacet szejść człónków. Za Niymców wszecko było pozawiyrane, a dziepro po wojnie ludzie zaczli zajś od nowa stawiać pobulane pasieki, a chować pszczoły. W roku tysiónc dziewiyncet sztyrycatym ósmym państwo zajś pozakłodało zwiónzki pszczelorzi, przi Samopómocy Chłopskij. Potym nieskorzi zajś sie smiyniła organizacyj zwiónzków w tysiónc dziewiyncet szejdziesióntym roku, a w roku tysiónc dziewiyncet siedymdziesióntym drugim pszczelorze na Cieszyńskij Ziymi świyntowali sto roków istniynio zwiónzku.


Miód s rapsu - dobry na krzipoty...

Eszcze przed drugóm wojnóm w Brynnej bywały taki starucne pasieki s hólami w pniach strómów. Takóm wielkucnóm pasieke mioł gazda, kiery się mianowoł Madzia, kiery rod wyrzóndzoł o pszczołach a o miodzie. Urodziuł sie w tysiónc osimset pindziesióntym szóstym, a ty swoji hóle dostoł od ojca. Były óny poukłodane we dwóch rajach, ale tak, coby jedyn drugimu nie zawadzoł a nie zasłanioł słónka. Na hólach były poukłodane szyndzioły. Pore dni trzeja było ty hóle ankrować, bo sie pukały. Ros do roku, kóńcym lipca Madzia wybiyroł miód ze swoich hóli – rzazoł flostry nożym do podkrowanio. Pszczoły rade sbiyrajóm miód ze strómów a gor s jedli, a s rostomajtych zielin – nejradszy s rapsu. Ale jedli je coros miyni, tóż też tyn miód mo Inkszy szmak. Na Cieszyńskij Ziymi gazdowie radzi siejóm raps, bo sie jim to opłaci. Dlo pszczół pole rapsu to je uciecha, bo se mogóm sbiyrać nektar a pyłek s kwiotków. Miód s rapsu to je miód, kiery sie wybiyro dycki na wiosne, a w całej Polsce sie go kupa robi. Wybiyro sie go wtynczas jak kwiotki rapsu kwitnóm – przes trzi tydnie – w kwietniu a w moju. Miód s rapsu jak stwierdnie to sie robi bioły, a wónio kwiotkami rapsu. Ludziom sie zdo, że pszczelorze do miodu dowajóm cukier, a tyn miód je taki bioły, bo stwierdnół, ale to ni ma żodno chyba. Miód s rapsu je dobry na rostomajte nimoce a je sdrowy. Mo taki składniki, kierych ni ma w inkszych miodach, a łatwo go prziswajo organizm. Miód s rapsu sie używo w rymie, lónzoku, ból w karku, zapolyni karku, a nosa. Je aji dobry na kuckani, a podnosi odporność organizmu. Jak sie kucko to trzeja pić miód s rapsu s ciepłym mlykiym. Miodym sie aji maże skóre, jak sie gdo oszkapi – wtynczas sie lepszy goji rana. Maże sie nim aji skóre, jak sie gdo oparzi – nie robióm sie wtynczas bómble a nie srobi sie brant.


 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www