gwara / Potrawy Cieszyńskie / Jagnięcina 

Jagniyncina beskidzko to je świyże, kapke masne miynso s młodych barónów, abo s biyrek. Je tego od trzi do osimnost kilo – zoleży to kiej sie baróna zabijo. Miynso mo kolor jasno – różowy, a ledzy kany widać fet. Jak sie go roskraje to je jasno – czyrwóne s ciynkóm a suchóm skórkóm. Jagniyncina jak sie jóm ściśnie to je sprynżysto. Wónio jak świyże miynso, a smak mo taki soczysty a delikatny. W gorach, na gróniach, tam kany było mało jodła, trowy, kany było zima Wałasze chowali owce na kiere prawili cakiel. Yny óny poradziły wydzierżeć w goraliji na śniegu, deszczu a mrozie. Cakiel to je starucno rasa owiec, kiere chowali pastyrze na Bałkanach a na połedniu Karpat, a potym nieskorzi jóm przikludzili Wałasze do Beskidów. S cakli ze ślónskich Beskidów Gorole potym wychowali nowóm rase polskij owcy górskij. Cakle sie chowało na miynso, mlyko, s kierego owczorze robili syry wołoski – bunc, bryndze, a oscypki. Cakiel a polsko owca górsko sóm swiónzane s tradycyjóm a historyjóm Goroli, kierzi miyszkali w Karpatach, bo owce to był jich cały żywot, a bes nich sie ni mógli obynść. Gorole fórt eszcze majóm swoji pastyrski obrzyndy, kiere w ostatnich rokach zajś odżyły. Rostomajte swiónzki dbajóm o to, coby pastyrstwo pod halami nie zaginyło gor w Beskidach Ślónskich a Żywieckich. 


Dzisio jagniyncine sie robi w goraliji, kiero je czynścióm Karpatów. We województwie Ślónskim miynso s owiec sie robi w powiecie cieszyńskim a żywieckim. Owce sie chowie, a pasie w gorach, na czystym lufcie, kany ziymia a trowa sóm ekologiczne, a nie dowo sie tam żodnych pruszków. Smak miynsa biyrki a to jako wónio, zoleży od tego co owca zeżere. Na gróniach Beskidów a Tater rosnóm rostomajte zieliny a trowy kierych ni ma nigdzi indzi. Owce górski nie sóm hakliwe, a majóm kupa miynsa, bo sie pasóm tam kany je zima a trzeja czasym chodzić do kopca. Miynso s takich biyrek mo mało umasty a je fest pożywne. Na Cieszyńskij Ziymi do dzisia Gorole warzóm a piekóm jagniyncine a baranine. Jejich ojcowie a starzicy wiedzieli jako sie mo miynso doprawić, pokroć, kany go dowac coby sie nie zepsuło, a co s nim srobić, coby było dobre. Wiedzieli aji jako sie co robi s mlyka owczego, a gor umieli warzić a piyc jagniyncine.           

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www