gwara / KLUB ZC 

Klub Ziymi Cieszyńskij

Wiycie oto przed tydniym żech poczytoł na Internecie o tym, że łóńskigo roku Biblioteka amerykańskigo Kóngresu zapisała jynzyk ślónski do spisu wszeckich jynzyków, jaki sóm na Świecie. Taki wniosek wniyśli Hanysy, dali Amerykónóm rostomajte ksiónżki, słowniki, coby sie na nich podziwali i ci Amerykanie uznali że jynzyk ślónski je na Świecie. Yny potym żech se wszymnył, że przeca s tym jynzykym je wielkucny problym. Bo tak. Amerykónie zapisali jynzyk ślónski, jako jynzyk Hanysów. Hanysy zajś zapómnieli, że Ślónsk to ni ma yny tyn Ślónsk czorny, kaj sóm szachty i wóngli, ale że Ślónsk to je przeca aji Ślónsk Cieszyński, tyn zielóny i szumny, kiery mo swojóm rzecz, godki, pieśniczki, bagatóm historyje, tańce i kupa inkszych rzeczy, kiere sóm inaksze, jako ty na Górnym Ślónsku.

A przeca Ślónsk Cieszyński to je eszcze Zaolzi, to sóm ci co miyszkajóm w Czechach i też sóm Ślónzokami Cieszyńskimi. Amerykanie o tym nie wiedzóm, że Ziymia Cieszyńsko mo swojóm rzecz i kulture, tóż trzeja jim to powiedzieć. Chciołbych, coby każdy, kiery myśli podobnie jak jo do mie napisoł, coby my srobili taki Klub Ziymi Cieszyńskij, a potym możne jaki Stowarzyszyni, abo cosi. Bo jak tego nie srobiymy, to jynzyk ślónski bydzie zatwierdzóny, ale jako jynzyk Hanysów, a o naszej rzeczy żodyn nie bydzie ani wiedzioł. Niżyj żech wypisoł założynia tego naszego klubu:


1. Do klubu sie może zapisać każdy, kiery sie czuje Ślónzokiym Cieszyńskim, wystarczy mi napisac na maila, na gg, abo zazwónić, a jo srobiym liste i jakosik to bydymy organizować.
2. Tyn klub to ni ma żodno kónkuryncja do Górnoślónzoków. Óni majóm swoji, a my Cieszyniocy swoji i fertig.
3. Trzeja napisać do Kóngresu Amerykańskigo, że jynzyk ślónski, to ni ma yny jynzyk Hanysów. Amerykanie muszóm wiedzieć, że Cieszyniocy, aji ci za Olzóm majóm swojóm rzecz, swojóm kulture i swojóm bogatóm historyje.
4. Trzeja srobić elemyntorz gwary Ślónska Cieszyńskigo. Hanysy i Kaszubi uż go napisali, terazy naszo kolej. Pomysł uż móm…
5. Jak nas w tym klubie bydzie wiyncyj, to se srobiymy jaki spotkani, a potym możne założymy jaki stowarzyszyni.

Pozdrowióm Was

Tómek Sochacki


 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www