gwara / Aktualności 
Kiej a kany bydóm dożynki w Cieszyńskij Ziymi? 19-08-2016

Ustróń: dwacatego piyrszego siyrpnio,
Dożynki w Ustróniu sóm dycki jak sóm Dni Ustrónio, kiere bydóm od pióntku do niedziele (od dewatnostego do dwacatego piyrszego siyrpnio). Nejważniejsze je świynto plónów, wtynczas ludzie w kościołach dziynkujóm za żniwa, a po cestach miasta idzie korowód, kiery sie kóńczy w amfityjatyrze. Sóm eszcze wystympy zespołów, kiere śpiywajóm a tańcujóm, wystawa małych zwierzónt, a na sóm kóniec je muzyka.

Brynno: dwacatego ósmego siyrpnio,
Dwacate siódme dożynki ekumeniczne sie zacznóm o drugi po połedniu, kiej bydóm maszyrować w korowodzie. Potym bydzie obrzynd dożynkowy a msza ekumeniczno w kościele, bydóm śpiywać chóry a grać orkiestry. Bydzie aji festyn, na kierym bydzie grać Kontrast Band. Jako każdego roku bydzie loteryja fantowo, gaździny bydóm przedować kołocz bryński, a eszcze kupa inkszych wiecy.

Goleszów: dwacatego siódmego siyrpnio
Dożynki sóm tukej na poczóntku Dni Goleszowa. W sobotym bydzie korowód s obrzyndym dożynkowym. Bydóm śpiywać a tańcować zespoły regiónalne. Akadymia Fantastyki wystawi widowisko, przi kierym bydzie kupa ognia - Ogiyń Gandalfa.

Jasiynica: dwacatego ósmego siyrpnio, 
Gazdowie Czesława a Stanisław Heczko pozywajóm na dożynki do Jasiynicy. Ceremóniym dożynek srobi zespół „Jasiyniczanka”. Bydóm śpiywać a tańcować zespoły s Czech. Na kóniec dnia bydzie śpiywoł Mirosławław Jyndrowski z zespołym.

Kiczyce: dwacatego ósmego siyrpnio,
Gmina Skoczów latoś mo siedymset roków, tóż pozywo na dożynki, kiere bydóm na kóniec jubileuszu powstanio dziedziny.

Kaczyce: dwacatego ósmego siyrpnio, 
Korowód wyjyżdżo uż we trzi sztwierci na jednóm. Potym bydzie msza w kościele Podwyższynio Krziża. Na kóniec bydóm dożynki, na kierych bydóm grać a śpiywać zespoły stela, a wieczór bydzie muzyka.


Kóńczyce Wielki: trzecigo września,
Dożynki bydóm na boisku LKS "Błyskawica". Wszecko organizuje Gminny Ośrodek Kultury.

Iskrziczyn: trzecigo września, 
Dobre jodło, kołocze a gorzołka. Dlo dziecek kupa atrakcyji - to wszecko bydzie na dożynkach w Iskrziczynie. Bydzie korowód, obrzynd dożynek, msza ekumeniczno, wystympy dziecek, kóncert a muzyka do nocy.

Skoczów: trzecigo września,
Na rynku we Skoczowie uż dziewiónty ros bydóm Dożynki Ekumeniczne. Nejprzód po mieście przyndzie korowód, po kierym
bydzie poczóntek świynta plónów. Bydóm wystympować kabarety, kapele s bawarskóm muzykóm, a zespół Turnioki. Wieczór bydzie muzyka.

Jaworze: trzecigo a sztwortego września, 
Dożynki w Jaworzu bydóm na kóniec trzicatego Jaworzańskigo Września, kiery bydzie w amfityjatyrze. Ceremóniał dożynek bydzie w niedzielym, sztwortego września o trzeci po połedniu. Potym bydóm grać a śpiywać rostomajte zespoły.

Bónków: sztwortego września,
Dożynki bydóm w depo w Bónkowie. Poczóntek bydzie na ulicy Słowiczej o drugij po połedniu, a o trzecij korowód pojedzie cestami Bónkowa. Potym bydóm obrzyndy a muzyka.

Wystawa grafik Karola Śliwki 27-05-2016


Karol Śliwka to je człowiek, kiery je symbolym polskigo znaku graficznego. Od piyrszego czerwca we Skoczowie w muzeum im. Gustawa Morcinka, pójdzie pooglóndać wystawym tego, co stworził. Karola Śliwkym zno każdy, gdo mioł lecy kiedy styczność s grafikóm użytkowóm. Urodziuł sie w Harbutowicach, a robiuł plakaty, grafiki, znaczki na listy, grafikym na pudełka a znaki firmowe, kiere zno cało Polska.

Karola Śliwkym wrazili do seryji dokumyntalnej Twentieth Century, w kierej sóm ludzie s Polski, kiere robiły sztukym w dwacatym wieku. Wielkucne wieca, kiere stworził Śliwka to sóm baji loga: banku PKO BP, Towarzistwa Przocieli Warszawy, Wydawnictwa Szkolnego a Pedagogicznego, Instytutu Matki a Dziecka, Ministerstwa Łónczności, a eszcze kupa inkszych, kiere robiuł dlo firm a instytucyji. Kupa razy mu dowali nagrody. Robiuł projekty pudełek baji dlo firmy Wedel a cygaretli Giewónt. Wystawa grafiki użytkowej Karola Śliwki sie zacznie, od spotkanio s artystóm piyrszego czerwca o pióntej po połedniu w Muzeum imiynia Gustawa Morcinka we Skoczowie.


Familija piyncet plus - informacyje s busa 01-05-2016

Jutro bydzie miesiónc, jako sie zaczón w Polsce program "Familija piyncet plus". Prawili, że kupa ludzi bydzie stoć pod urzyndami, ale jakosi szło to wszecko srobić tak, że nie było kolejek. Było tak tymu, bo ludzie nie szli s papiórami wszyjscy naros, a w urzyndach je dobro organizacyj. Po Cieszyńskij Ziymi jeździ eszcze taki auto, na kierym pisze: "bus 500+". Ponikiere gminy uż płacóm grejcary dlo tych, kierzi słożyli papióry na zaczóntku kwietnia. Tak je baji we Strumiyniu, kany uż wiynkszo czynść s tysiónca uprawniónych słożyła papióry. Dwacatego siódmego kwietnia były wypłacóne piyrsze świadczynia s programu piyncet plus. Do grómady my srobili dwiesta trzicet osim wniosków, kiere ludzie poskłodali do Miejskigo Ośrodka Pómocy Społecznej we Strumiyniu. To je wiyncyj jako dwacet piynć procynt wszeckich ludzi, kierzi mogóm dostać grejcary - prawi Dorota Kochman s urzyndu Miasta Strumiyń. Nejwiyncyj - piynć a pół tysiónca złotych dostanie familija s gminy Strumiyń, w kierej je jedynoście dziecek. W Cieszynie eszcze nie płacóm, ale chned do tych, kierzi zaczóntkiym kwietnia poskłodali papióry pójdóm piyrsze pinióndze.

Miejski Ośrodek Pómocy Społecznej w Cieszynie bydzie płacił od szóstego moja za dwa miesiónce - za kwieciyń a za moj. W Cieszynie papióry słożyło tysiónc szejset ludzi na trzi tysiónce tych, kierzi mogóm. We gminach fórt piszóm a mówióm jako słożyć papióry a gdo może dostać grejcary na dziecka. Jeździ eszcze to auto - bus 500+, w kierym idzie sie wszeckigo dopytać - jako wypisać papióry a kany jich zaniyść. Bus przejechoł uż przes czynść gmin s Powiatu Cieszyńskigo. W połówce kwietnia był w Hażlachu, Dymbowcu, Chybiu a Brynnej. Gdo busa nie chycił, tyn może iść do punktu we swoji gminie, kany wszecko mu powiedzóm.
Bus 500+ bydzie jechoł:
Do Istebnej: pióntego moja od dziewióntej rano przed Urzyndym Gminy.
Do Wiseł: pióntego moja od pół dwanostej na Placu Bogumiła Hoffa.
Do Strumiynio: dziewióntego moja od pół dwanostej na Rynku.


Strzylani s armat, walyni w zwóny, skrzeszyni, wajco, barón w oknie, zajónc w zogródce - kapkym o Wielkij Nocy 27-03-2016


Wielkanoc to je nejważniejsze świynto w roku liturgicznym, je ruchómo, a dycki jóm świyntujymy w piyrszóm niedzielym po tym, jak miesiónczek je pełny. Je to nejstarsze świynto krześcijański, w kierym spóminómy skrzeszyni Jezusa Chrystusa. W kościele śpiywómy dycki Alleluja, piszymy Alleluja na kartkach ze życzyniami tak jako piszymy Wiesiołych Świónt, ale nie każdy wiy co to słowo znaczy. Je óno s jynzyka hebrajskigo a znaczy: wychwolejcie Jahwe. Wielkanoc, tak jako każdo niedziela to je pamióntka skrzeszynio Jezusa, je jednako tako barży świónteczno. W tradycyji góroli, kierzi miyszkajóm w Beskidach, nejprzód było skrzeszyni - rezurekcyj. U Wanielików było nabożyństwo - jutrznia, abo skrzeszyni, kiere sie odprawiało dycki rano w niedzielym. W nikierych dziedzinach, baji w Istebnym rezurekcyj była w sobotym, a przed nióm było polyni Judosza. W niedzielym wszyjscy sie radowali, bo sie budziło życi, tóż zwóniły zwóny, strzylało sie s armat, a potym aji s petard. Na rezurekcyji górole śpiywali starucnóm polskóm pieśniczkym - "Chrystus Zmartwychwstan jest". Dwacet zwrotek sie śpiywało, jak sie obchodziło trzi razy kościół w procesyji. Kiejsi hań downij ludzie wierzili, że trzeja sie tego dnia podziwać na słóńce, jak rano stowo, prawiło sie, że skocze óno trzi razy s radości, że Jezus zmartwychwstoł.

Ważno we Wielkanoc je msza a śniodani, kiere jy cało familija a przociele. Kiejsi jednako na granicy Polski, Czech a Słowacyji nie jodało sie go dycki. Jodało sie poświyncóne wajco, ale uż winszowani, dzielyni sie wajcym, a jedzyno go przi jednym stole, to uż je nowo tradycyj. Dzisio sie piecze baby, wielkucne, na drożdżach, jodo sie szynkym, kierej w tradycyji w poście sie ani nie wóniało. Gaździny wystawiały do łokna upieczónego baróna, kiery mioł czyrwónóm fane a bioły krziż. Wajco - symbol życio, kiere sie budzi, je nejważniejszym jodłym we Wielkanoc - gdo go jod, abo macoł, tyn  broł s niego energiym. Tymu wajco sie wciepowało do wody, w kierej sie kómpało malućki dziecko, kiej było nimocne. Czasym stykło pokulać wajcym po ciele a uż mu było lepszy. Dzisio zustały yny pomalowane szupy - szumne, ale prózne - bez życio. W Wielkanoc je eszcze zajónc, kiery prziwandrowoł do nas s Niymiec. Dowoł dzieckóm bómbóny, czekuladym a dziwulki, kiere chyboł do ruksaka, a ciepoł go do zogródki pod strómki we Wielkanoc. Zajónc to je symbol wiosny, a życio, kiere sie rodzi po zimowej martwocie. Zajónc dowo na świat kupa młodych a je plymny, tóż je symbolym wszeckigo co sie rodzi. Nie yny zajónc mo swoji korzynie w czasach pogańskich. Wajca sie malowało uż za Sumerów w Mezopotamiji. Kościół bojowoł s tymi zwyczajami - do dwanostego wieku zakazowało sie jedzynio wajec ale potym pospołu s zajóncami zaczły pómału wlazować do tradycyji. Sama nazwa Wielkanoc w germańskich jynzykach to je Easter abo Eoster. Tak sie mianowała teutóńsko Bogini wschodu słóńca. Bóg, kiery sie rodzi je podobno baji do mitu o babilóńskim Tummuzie, kiery był chłopym bogini Isztar (Ishtar), a każdy rok wracoł spadki do świata żywych spod ziymi. 


Jako srobić malowane wajca - kraszanki - 17.03.2016

Świynta Wielkij Nocy sóm coros bliżyj, tóż trzeja pómału robić osdoby, kiere prziosdobióm chałupym w tych dniach. Ni ma to taki ajnfachowe jako sie zdo. Coby srobić szumne malowane wajco, dlo kogosi, gdo to umi, trzeja kole piynć godzin, kapkym kolorów, a dobry nóż. Kraszanki idzie srobić s rostomajtych wajec, nejlepszy ze strusich, bo majóm nejhrubszóm szupe, jednako we Świynta Wielkij Nocy malowało sie dycki małe wajca łod kur, tóż na tych wajcach pokazowała Janina Dorighi, jako sie jich osdobio. Ta Paniczka s Cisownicy robi rostomajte szumne wieca a osdoby. Warsztaty "W przedświóntecznym nastroju" były we wtorek, patnostego marca w Cieszynie w Dómu Narodowym. Pani Janina powiedziała nóm, jako idzie srobić samymu szumne malowane wajca w chałupie. Nejprzód wajco trzeja uwarzić, musi mieć biołóm szupym, bo wtynczas wyszkrobany wzór a biołe tło fajnie wyglóndajóm. Jak uż wajco uwarzymy, to go chned farbujymy, nejlepszy farbkami do szmot, bo tako farba wiyncyj wydzierży. Jak taki pomalowane wajco bydymy chcieć sjeść to trzeja go malować farbami naturalnymi - baji s szupów s cebule. Pote trzeja taki wajco dać kansik na pore dni coby uschło, dziepro wtynczas idzie go szkrobać. Do szkrobanio Pani Janina biere nożyk do tapet. Kiej wajco uż je poszkrobane, to go idzie pomazać jakimsik fetym, baji wazelinóm, coby sie pieknie blyszczało. Prózne wajca idzie pomalować lakierym, ale taki uwarzóne wajca ni, bo by sie zepsuło. Tak narychtowane wajco bydzie osdobóm na stole na Świynta na pore roków.

Wajca, kiere robi Pani Janina
sóm przeszumne, tóż wszecki paniczki, kiere były na warsztatach, posłuchały jako sie to robi a chned sie chyciły szkrobanio. Ni ma taki ajnfachowe, pamiyntóm jako to było ze zaczóntku, kupa razy było tak, że wajco uż było ganc gotowe, a na kóniec żech trefiła na pynchyrz, tóż żech musiała wajco wyciepać - prawi Pani Janina. Dlo Pani Janiny malowani a szkrobani wajec to uż je pasja. Dziyń bes wajca to je dziyń stracóny. Dlo mie nie ma ważne czy je Wielkanoc, czy Godni Świynta, cały rok móm na pozoryndziu jakisi pomalowane wajco, kiere idzie poszkrobać. Móm rada se siednónć baji wieczór przed telewizorym a osdobiać wajca. Jednym łokiym sie wtynczas dziwón na wajco a drugim na telewizor. Dlo mie to je czas, kiej spoczywóm - prawi Dorighi. Możne, że po warsztatach bydzie wincyj takich paniczek, abo panoczków, kierzi bydóm wajca malować a szkrobać. Kiery ni mo tela ciyrpliwości a chynci, coby sie s wajcym bawić, to może se pomalowane szumne wajca kupić na jarmarkach, kiere sóm robióne prawie w każdej dziedzinie na Cieszyńskij Ziymi. Treficie tam aji na ty szumnie sdobióne, kiere srobiła pani Janina Dorighi.

Szpatne "budynki kolejowe" 30-01-2016


Jak sie jedzie przes Zybrzidowice, po ulicy Kochanowskigo, każdy czy jedzie na kole czy jedzie autym mijo, a dziwo sie na pore wielkucnych chałup, kiere były wystawióne eszcze za "Starej Polski". Ludzie od dowiyn downa prawióm na nich budynki kolejowe, bo kwartyry w nich majóm ajzybanerzi. Jednako ty chałupy uż majóm kupa roków, a zaczynajóm sie pómału suć. Skyrs tego radny Gminy Mirosław Staniek, napisoł do Fojta Zybrzidowic, aż cosik s tym srobi, że przeca taki szpatne chałupy to ni ma nic dobrego dlo gminy. Radny pisze, że trzeja przerzóndzić s tymi co tymi chałupami zarzóndzajóm, coby jich kapkym oporzóndzić. Budynki kolejowe sóm przi cesarskij ceście a każdy dziyń jedzie tam przeogrómnie kupa aut. Ludzie sie na nich dziwajóm, a mogóm se pomyśleć rostomajte wieca o fojcie a inkszych urzyndnikach, kierzi we gminie dyrygujóm. Ty chałupy sóm szpatne, a miałyby być ozdobóm naszej gminy - tóż muszymy jich oporzóndzić coby sie dalij nie suły. Jak jich opucujymy, to ludzióm sie bydzie lepszy żyło, a ci co przijyżdżajóm do naszej gminy bydóm sie dziwać jaki mómy piekne chałupy.

Fojt odpowiedzioł radnymu, że to ni ma taki lachki jako sie zdo, bo chałupy nie sóm gminy ale mo jich prywatno osoba. Fojt Andrzej Kóndziołka napisoł do tego co mo pod sobóm budynki kolejowe. Pisze, że radny Mirosław Staniek napisoł do niego, coby cosik srobić s chałupami, w kierych miyszkajóm ajzybanerzi, przi ulicy Kochanowskigo. Coby jich oporzóndzić a baji opucować, bo sóm szpatne a ludzie kierzi jadóm do Zybrzidowic sie na nich dziwajóm. Budynki kolejowe były stawiane eszcze za "Starej Polski", a jak sie jich stawiało to s tym była sumeryja. W trzicatych rokach poprzednigo stulecio w Zybrzidowic chcieli postawić piynć wielkucnych chałup, kiere bydóm mieć dwa piyntra. Mieli jich stawiać dwa inżinierzi s Poznanio. Były to jednako podciepy, kierzi zamowiali na kónto Koleji wieca do stawianio chałup na bórg, a jak postawili partyr, to uż jich wiyncyj żodyn nie widzioł. Tak straciła grejcary kolyj, a eszcze kupa inkszych ludzi.


Jaki miana dowajóm w Cieszynie  05-01-2016


Łóńskigo roku w Cieszynie sie urodziło tysiónc trzista trzicet dziewiynć dziecek - to wiymy łod Artura Lorka - kierownika Urzyndu Stanu Cywilnego w Cieszynie. Od jakigosi czasu dziecka, kiere sie rodzóm rejestruje sie na rejestrze BUSC, a skuli tego ciynżko ganc rychtig dziecka porachować. Sóm dziecka, kiere sie urodziły pod kóniec łóńskigo roku, a kiere eszcze nie sóm porachowane.

Dziołuch nóm przibyło szejset szejdziesiónt sztyry, a synków szejset szejdziesiónt piynć. Jaki miana dowajóm tatowie swoim dzieckóm? Przes łostanich dziesiynć roków modni były miana angielski baji Alan, Michael, Jessica abo Victoria, terazy sie wracajóm zajś stare miana, kiere sie dowało hań downij. Synkóm dowajóm nejwiyncyj na miano: Jakub (osim a dwacet dziecek), Jón (piynć a dwacet), Wojciech (dwa a dwacet), Szymón (dwa a dwacet), Filip (jedyn a dwacet), Maksymilian (dwacet). Dziołuchóm dowajóm: Zofija (siedym a dwacet), Julia (siedyn a dwacet), Zuzanna (siedym a dwacet), Lyna (szejść a dwacet), Maja (dwacet), Emilia (dwacet).
Nejwiyncyj dziecek mo miano Jakub aji za Olzóm, potym sóm Jónki, Filipy, Dominiki, Jyndrysy a Sebastyjany. Dwa roki tymu nejwiyncyj było Dawidów, Jakubów, Mateuszów a Jundrysów. W Czechach zaczli aji dować miana, kierych tam przedtym nie było baji Mohamed Yassine, Naomi, Tymon a Youseff. Dziołuchóm w Czeskim Cieszynie dowali na miano Eliza, Natalia, Marketa, Tereza, Karolina, Elena, Klara a Eliszka.

Dwacet mian, kiere dowali tatowie dzieckóm w Cieszynie łóńskigo roku:

Jakub - osim a dwacet
Zofija - siedym a dwacet
Julia - siedym a dwacet
Zuzanna - siedym a dwacet
Lyna - szejść a dwacet
Jón - piynć a dwacet
Wojciech - dwa a dwacet
Szymón - dwa a dwacet
Filip - jedyn a dwacet
Maksymilian - dwacet
Maja - dwacet
Emilia  dwacet
Hanna - dewatnost
Milyna - dewatnost,
Kacper - siedymnost
Michoł - siedymnost
Oliwia - szesnost
Mateusz - patnost
Anna - patnost
Liliana - panost
Franciszek - szternost
Nadia - szternost
Antoni - trzinost
Nikodem - trzinost
Amelia - trzinost
Adam - dwanost
Oliwer - dwanost
Sebastyjan - dwanost
Kamil - dwanost
Igor- dwanost
Martyna - dwanost


Strumiyński Betlejym zapraszo 29-12-2015

Żywo Godni szopka - Strumiyński Betlejym uż czako na nawszywym każdy dziyń łod dwacatego grudnia do dziesióntego stycznia łod ósmej rano do dziewióntej wieczór. Żywóm szopkym poświyncił farorz hned po pastyrce w Sanktuarium Świyntej Barbory w Strumiyniu. Łod poru dni miyszkajóm tukej uż zwierzynta, kiere czakały na Świyntóm Familijym. Terazy Strumiyński Betlejym mo uż wszecko co trzeja coby se porozmyślać o Godnich Świyntach. To uż je tradycyj, że po naszej pastyrce świyncymy szopkym. Życzym wszyjstkim, coby w naszym żywym Betlejymie uwidzieli tajymnicym Godnich Świónt. Gor narodzyni Jezusa je tukej nejważniejsze - prawi prałat Oskar Kuśka - farorz na farze Świyntej Barbory we Strumiyniu, dziekan dekanatu strumiyńskigo. W rajczulach sóm sarnioki, króliki, ptoki, łowce, baróny, kuce, łosioł, alpaka a wielbłónd Czesio, kierego majóm wszyjscy przeogrómnie radzi. Przes Godni Świynta Maryja, Jozef a dzieciónto sóm żywi, a grajóm jich ludzie, kierzi miyszkajóm we Strumiyniu.

Od poru roków Godni Świynta sóm we Strumiyniu inaksze jako kiejsi. Do Betlejym przijyżdżo kupa ludzi a wszecko to srobili farorze, Bractwo Świyntej Barbory a ludzie, kierzi miyszkajóm w Strumiyniu a dziedzinach kole niego. Zapraszóm Was do naszej gminy w tym piekny czas - prawi Anna Grygierek - Burmistrz Strumiynio. W Strumiyńskim Betlejym bydóm eszcze śpiywać kolyndy a odgrywać jasełka. Szóstego stycznia przijadóm tukej trze królowie, kierych bydóm grać wychowankowie DPS we Strumiyniu. Dziesióntego stycznia w żywej szopce zagro Orkiestra Dynto s Gogolina, kiery sie kamratym Strumiynio. Bydzie wtynczas aji kolyndowoł Zespół Regiónalny Strumiyń, a inksi kolyndnicy. Zakónczyni szopki bydzie dziesióntego stycznia.

Mómy nowego Wojewodym 08-12-2015

"To je ważne cobyjście pospołu robili dobre wieca s becyrkami a gminami. Urzyndy muszóm być odewrzite dlo ludzi". Tak dzisio do połednia prawiła nowym wojewodóm premier Beata Szydło. Dzisio dostali papióry, że majóm nowe stołki. Wszyjscy bydziecie terazy robić w nowej bandzie. Wszyjscy pospołu my tukej sóm po to, coby robić dobre wieca - dobróm zmianym - powiedziała eszcze Premierka Beata Szydło, kiej dowała papióry nowym Wojewodóm. Wszecko to było w Kancnaryji Prezesa rady Ministrów we Warszawie. To ni ma żodno nowo wiec, bo dycki jak sie miyni władza w parlamyncie, to potym sie miyni aji władza w terynie. Takim urzyndnikiym w terynie we województwie je wojewoda. Dzisio my poznali nowych wojewodów w szesnostu województwach.

We Województwie Ślónskim wojewodóm zustoł Jarosław Wieczorek, kiery był radnym w Gliwicach. Je wysztudyrowany jako politolog, a sztudyrowoł na Uniwersytecie Slónskim. Urodziuł sie w 1981 w Gliwicach, tukej chodziuł do strzednij szkoły. Wysztudyrowoł politologiym na Uniwersytecie Ślónskim. Mo agyncjym reklamowóm a wydawniczóm. Od 2006 roku był radnym w radzie miejskij w Gliwicach, kany był szefym Kómisyji Budżetu a Finansów, był aji w Kómisyji Rewizyjnej. Od 2010 roku był szefym Klubu Radnych Prawa a Sprawiedliwości w Radzie Miejskij w Gliwicach, a szefym Rady Osiedlowej Obrónców Pokoju. W Prawie a Sprawiedliwości je od 2012 roku.


Kalyndorz Ślónski 2016  28-11-2015

Dwacatego szótego listopada w kawiarni "Avijón" w Czeskim Cieszynie pokozali nowy "Kalyndorz Ślónski", kiery uż pindziesiónt sztyry roki wydowo Polski Zwiónzek Kulturalno - Oświatowy. Latoś kupa w nim je napisane o paniczkach, prawiła Izabela Kraus - Żur, kiero je redaktorkóm latosigo kalyndorza. Na każdo je dziynnikarkóm "Trzinieckigo Hutnika", kiery je napisany po polsku a po czesku. Paniczki chcóm mieć swojóm ksionżkym, w kierej bydzie napisane, jaki sóm fajne, tóż kupa bob pisało tyn kalyndorz, a aji było w nim opisanych, baji Beata Móńka z Zómku s Cieszyna, Władysława Magiera - kiero pisze o paniczkach w historyji Cieszyna, Aleksandra Błahut - Kowalczyk, kiero je poetkóm a teologiym, lebo Danuta Chlup - kiero pisze dlo "Głosu Ludu". Ale kalyndorz pisali i robili aji chłopi, baji okładkym a szatym graficznóm robiuł Ladislav Szpyrc. W "Avijónie", kany pokazowali kalyndorz, musieli go aji okrzcić, podle czeskigo zwyczaju - poloć winym, szampanym abo gorzołkóm, tym co je w bintfelu pod rynkóm.

Na prezyntacyji byli kamraci kalyndorza a ci, co
go pisali. Był burmistrz Czeskigo Cieszyna Vít Slováček, jego zastympca Stanisław Folwarczny, kónsul generalny polski w Ostrawie Janusz Bilski, kiery piyrszy ros był na prómocyji kalyndorza. "Kalyndorz Ślónski" pokożóm eszcze ros w Ksiónżnicy Cieszyńskij osimnostego grudnia o pióntej po połedniu, kany bydóm wszecy ci, co piszóm kalyndorze po calej Cieszyńkij Ziymi.
 

Strzybne Cieszynianki 2015 15-11-2015

Jak każdego roku, jedynostego listopada w Tyjatyrze Adama Mickiewicza w Cieszynie dowali Strzybne Cieszynianki a honorowóm Złotóm Cieszyniankym. Na uroczystóm galym prziszli wszyjscy ważniejsi s becyrku a s gmin. Byli też aji ci, kierzi cosi wiyncyj robióm dlo Cieszynskij Ziymi. Nejprzód wicewojewoda Ślónski Mirosław Szemla w imiynui Prezydynta Polski doł Złoty Krziż Zasługi Januszowi Pierzinie, fojtowi Jasiynicy a prezesowi Stowarzyszynio Rozwoju a Współpracy Regiónalnej "Olza" w Cieszynie. Złoty Krziż dostoł eszcze fojt Zybrzidowic - Andrzej Kóndziołka, a ale ni móg przijechać. Wicewojewoda eszcze doł swoji nagrody, kiere dostali Janusz Pierzina, Janusz król - starosta becyrku w Cieszynie a prezes Stowarzyszynio samorzóndowego Ziymi Cieszyńskij, kiery galym Cieszynianek zorganizowoł. Wicewojewoda podziynkowoł za współpracym - jutro bydym skłodoł dymisjym a chciołech podziynkować za współpracym, tukej na Cieszyńskij Ziymi  - powiedzioł Szemla.

Potym dowali narody Strzybnych Cieszynianek. Laur Strzybnej Cieszynianki dostowajóm ci, kierzi robióm cosik dobrego społecznie, regiónalnie,dlo tradycyji kulturowych, dlo wartości uniwersalnych, cosik tworzóm, robióm s dzieckami, a młodymi, prómujom regijón, abo robióm wszecko dobre dlo swoji dziedziny abo miasta. Latoś Strzybne Cieszynianki dostali: Elżbieta Hubczyk s Brynnej, Edward Dudkowiak s Chybio, Anna Gociek s Cieszyna, Jan Brzezina s Dymbowca, farorz Adam Drożdż s Goleszowa, Jozef Witoszek s Hażlacha, Mónika Wałach-Kaczmarzik s Istebnej, Danuta Pawlus s Jaworzo, Ryszard Klaczak ze Skoczowa, Wanda Niymiec ze Strumienio, Franciszek Korcz s Ustrónio, Andrzej Wónsowicz s Wiseł s Maria Stawarczyk ze Zybrzydowic. Becyrk w Cieszynie doł Strzybnóm cieszyniankym farorz Alojzy Wyncepel, a hónorowóm Złotóm Cieszyniankym dostoł Jerzy Wałga. Na scynie tyjatyru zaśpiywoł Chór Miyszany „Echo” ze Zybrzydowic, kieryn dyryguje Jadwiga Sikora, a potym tańcowoł a spiywoł Zespół Pieśni  a Tańca Ziymi Cieszyński im. J. Marcinkowej.

Czeski cugi w Cieszynie 08-11-2015

Na zaczóntku grudnia, Cieszyniocy a wszyjscy co miyszkajón na Cieszyńskij Ziymi, po poru rokach bydóm mógli zajś rajzować cugami za Olzym - do Czeskigo Cieszyna a do Frydku - Mistku. Lahko pójdzie zajechać do Czeskij Republiki, bo bydzie kupa cugów s Cieszyna. Uż terazy idze jechać cugiym s Czeskigo Cieszyna, ale trzeja tam pojechać autym. Jak bydzie nowy plan cugów to jak sie siednie do cugu w Cieszynie to pojadymy nim aż do Czech.

W Urzyndzie Marszałkowskim w Katowic prawióm, że nowe cugi tukej puści czesko kojyl (České Dráhy – ČD). Pore cugów s Koleji Ślónskich bydzie jechać do Bogumina - Czesi a Polocy napisali to w umowie. Cugi, kiere jeździly do Chałupek a tam stowały, terazy pojadóm dalij do Bogumina. S Cieszyna do Czeskigo Cieszyna a do Frydku Mistku cugi bydóm chodzić co dwie godziny miyndzy ósmóm rano a szóstóm wieczór. Takich cugów bydzie szejść za dziyń, a w Czeskim Cieszynie pójdzie sie przesiednónć do cugu do Ostrawy, Ołomunca, lebo do Pragi a pójdzie aji chycić cug do Wiydnio, Budapesztu abo na Słowacjym do Czadcy, Żylinej a do Koszyc. Na ceście s Ostrawy do Pragi majóm jeździć od grudnia przeogrómnie wartki cugi Pyndolino.

Spóminómy tych, kierzi umrzili przes ostatnich dwanost miesiyncy... 01-11-2015


Antóni Szpyrc

29 grudnia 2014 roku umrzuł Antoni Szpyrc - twórca ludowy s Jabłónkowa, kiery malowoł gor na szkle, a s tego go znali. Mioł 64 roki. Antoni Szpyrc przes wiyncyj jako trzicet roków, malowoł na szkle. Malowoł podle obrozków s osimnostego a dewatnostego wieku, kiere ludzie mieli po chałupach powieszane dlo osdoby. Dziwoł sie aji na obyczaje a tradycjym Cieszyńskij Ziymi, na oblyczki, obrzyndy a interesowoł sie historyjóm Jabłónkowa, kieróm malowoł we swojich obrazach. Dziwoł sie na starucne fotografije a malowoł downi czasy Jabłónkowa - eszcze ty za Austryje, kiej Rakuszanie tukej byli. Jak sie przekludziuł do Wyndrynie, to we swoji zogrodzie srobiul małe muzeum, w kierym aji malowoł. Snoszoł tam rostomajte wiecy s całej Ziymi Jablónkowskij.

Ryszard Malinowski
21 lutego 2015 roku umrzuł Ryszard Malinowski. Był to aktor s Wrocławio, kiery dwacet roków groł na Scynie Polskij Tyjatyru Cieszyńskigo w Czeskim Cieszynie. Mioł 65 roków. Groł gor w takich spektaklach: "Tajymniczo zogroda", "Powsinogi beskidzki", "Strómy umiyrajóm kiej stojóm", "Óndraszek pan Łysej Góry", "Lalka", "Romeo a Julia", "Makbet", "Słodki rodzynki, gorski migdały", "Przigody Tómka Sawyera", "Królewna Śnieżka", "Cyrano de Bergerac", "Enrón", "Amadeusz", "Zbrodnia a kara", "W Paryżu żyje sie jako na prowincyji", "Awantura w Chioggi" oraz "Mało Syrynka".

Farorz Piotr Kocur
10 maja, na póńci do grobu Świyntego Jakuba  w Santiago de Compostela w Hiszpanii umrzuł farorz kanónik Piotr Kocur. Mioł 61 roków. Farorz kanónik Piotr Kocur urodziuł się 1 lutego 1954 roku w Czechowicach-Dziedzicach, w parafiji św. Barbary. Od 1994 roku wiyncyj jako dwacet roków był farorzym parafiji Matki Boskij Różańcowej w Skoczowie-Górnym Borze. Przes kupa roków wspiyroł nowóm ewangelizacjym. W 1996 r. zaczón zakłodać skoczowskóm parafialnóm Szkołym Nowej Ewangelizacyji św. Bogurodzicy, kiero od 2012 sie mianuje Parafialno Grupa Modlitewno-Ewangelizacyjno św. Bogurodzicy. Pore miesiyncy przed smiercióm biskup Roman Pindel mianowoł go proboszczym parafiji św. Maryji Magdalyny w Cieszynie.

Kurt Weber
5 czerwca w Moguncji umrzuł Kurt Weber, kiery sie urodziuł w Cieszynie, a był fotografym, kierego fotografije znoł cały Świat. Mioł 87 roków. Kurt Weber urodziuł się 24 moja 1928 roku w Cieszynie. Za Niymców był w Rusach, kany skóńczył kurs kinooperatorski. Jak przijechoł spadki do Polski dostol sie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej (dzisio to je Szkoła Filmowo w Łodzi), skóńczył jóm w 1953 roku a pote tam uczył.  Potym nieskorzi byl dziekanym Wydziału Operatorskigo. srobiuł krótkometrażowy film dokumyntalny "Pod jednym niebym", kiery dostoł głównóm nagrodym w Karlovych Varach. Robiuł s nejlepszymi reżyserami: Tadeuszym Konwickim, Andrzejym Munkiym, Kazimierzym Kutzem, Januszym Morgensternym a Januszym Majewskim.

Barbara Wałach
28 września umrziła Barbara Wałach, artystka, kiero malowała obrazy, kónserwator zabytków, opiekunka muzeum biograficznego Jana Wałacha. Obrazy kiere malowała Barbara Wałach to je gor mortwo natura, przeogrómnie kolorowo a dekoracyjno. Malyrka poradziła dobiyrać barwy. Zachwycała sie gor tym co je ajnfachowe a to co je w ojcowskij chałupie a kole nij. Barbara Wałach bywała na Wystawie Sekcji Kónserwacyji Okryngu Krakowskigo ZPAP, wystawie akwareli w Muzeum Beskidzkim we Wiśle, wystawie prac (akwarela, gwasz) w Muzeum Miejskim w Raciborzu. Srobiła rzeźbym św. Wojciecha, dla kościoła w Pacanowie. W 2008 roku zaczła robić Stowarzyszyni im. Artysty Jana Wałacha, kaj była prezesym. wiyncyj jako trzicet roków miyszkała a malowała w Istebnej, w pracowni Jana Wałacha, kany kónserwowała jego obrozki. W 2015 roku dostała nagrodym rady gminy Istebna za zasługi dlo kultury.

Świyć po ćmoku – bydziesz żył! 22-10-2015

Niewiela ludzi wiy, że uż łod roku tyn gdo idzie krajym cesty musi oblyc specyjalne poski, kiere majóm blyszczeć, kiej jedzie auto. Jak sie jich ni mo, to policajci mogóm dować sztrof. Sztrof za to że sie nie nosi posków, to może być aji sto złotych. Łod siyrpnia łónskigo roku je napisane w paragrafach, że gdo idzie krajym cesty, tam kany ni ma chałup, musi mieć cosik olbeczóne, co bydzie świycić a blyszczeć, jak jedzie auto. Uż pore dni policajci na Ślónsku sie dziwajóm na tych, kierzi chodzóm po ćmoku. Fórt sie mówi, coby ludzie nosili cosik, co sie blyszczy, prawi sie ło tym we szkołach, a kaj jyny.

Fórt je mało ludzi, kierych szoferzi dobrze widzóm po ćmoku, jak jadóm autami. Policajci jeżdżóm a dziwajóm sie jako ludzie chodzóm jak je ćma, a esi jich widać. Nejwiyncyj tam, kany ni ma świateł kole cesty. Nejwiyncyj ludzi je posturkanych przes auta na cestach, kiere sóm s boku, tak kany jeżdzi mało aut. Tam ludzie nie sóm nauczóni, że trzeja dować pozór na auta, a szoferzi, że ludzie po ćmoku chodzóm do kónzumu, do przocieli, abo baji do kościoła. Czasym je tak, że jak auto kogosi pojeżdzi to go trzeja odwiyźć do szpitola, abo umiyro.  Oto w pyndziałek nieskoro wieczór, policajci kóntrolowali cesty w Powiecie Cieszyńskim. Jeżdzili gor po tych cestach, kiere som s boku. Sztyrech ludzi zastawili, bo ni mieli nic na sobie, coby świyciło. Dali w tyn jedyn wieczór sztyry sztrofy, coby sie ludzie uczyli, że po ćmoku trzeja świycić, a nie trzeja mieć baterki, ale styknie cosi co sie blyszczy. Gor starzi ludzie o tym zapominajóm. Dziecka we szkole fórt sie uczy, dowo sie jim poski a inksze wieca, a starzi ludzie tego jakosi nie umióm pojónć. Jak idymy krajym cesty, to widzymy auto, kiere jedzie naprociw nas, ale tyn, gdo jedzie autym nas nie musi widzieć, a gor jak se gdosi łoblecze czorne lónty, wtynczas szofer uwidzi nas dziepro, jak przijedzie ku nóm na trzicet metrów. Wtynczas mo sekundym, coby nas łobjechać, czasym nic ni może srobić, bo mo mało czasu, coby skryncić. Jak świycymy po ćmoku, to szoferzi nas widzóm aji s pół kilometra. Dejcie starce a starzikowi posek, kiery świyci a blyszczy sie jak jedzie auto, a przipóminejcie wszeckim coby jich nosili. Uż chned bydóm krótki dnie a wczas sie zacznie ćmić na polu.Uż chned bydzie cieszyńsko barbórka 18-10-2015


W sobotym 7 listopada zajś bydzie sztyrycaty piyrszy Rajd Cieszyńsko Barbórka 2015 roku, przedostatnio runda Rajdowych Mistrzostw Ślónska autami.

Latojś zajś w pióntek wieczór na rynku w Cieszynie bydzie hónorowe zaczynci rajdu. Tak jako łóńskigo roku, metym rajdu zaplanowali na sobotym po połedniu zajś na rynku w Cieszynie. Kancnaryja rajdu a kancnaryja prasowo bydzie w COK „Dómie Narodowym” w Cieszynie.
Do krótkich cest specyjalnych pójdzie lahko dojechać, a lahko bydzie sie miyndzy nimi jeżdzić. Kupa bydzie ludzi, kierzi sie bydom dziwać jak auta warko jeżdzóm, a bydóm ryczeć, coby jeżdzili w blysk a mig.

Syndziowie bydóm dować pozór, coby wszecko było jako sie patrzi a bezpiecznie – prawi Magdalyna Wajner s Automobilklubu s Cieszyna. Park, kany bydóm sprawować auta, bydzie we firmie Inzbud w Ustróniu na ulicy sportowej siedym – tam bydymy mógli sie podziwać jako robiom mechanicy, a powyrzóndzać s tymi kierzi jeżdzóm autami.

Zawodnicy podziwajóm sie jako wyglóndajóm cesty:
06.11.2015 r.- pióntek, godz. 10:00–15:00

Badani kóntrolne BK–1 plómbowani i znakowani
06.11.2015 r.- pióntek, od godz. 14:00–18:00
parking pod ziymióm pod Hotelym Olympic w Ustróniu, ul. Grażyńskigo 10
Harmonogram rajdu:
Park przedstartowy
06.11.2015 r. - pióntek, godz. 19:00 – 19:50
Cieszyn - Rynek

Hónorowy Start Rajdu
06.11.2015 r. - pióntek, godz. 20:00
Cieszyn - Rynek

Sobota – dziyń rajdu:
Start rajdu
07.11.2015r. – sobota, godz. 09:30
Ustróń - Inżbud
OS 1/4 Lipowiec 09:43/12:02
OS 2/5 Kozakowice 10:06/12:25
OS 3/6 Cisownica 10:39/12:58

Ceremónia Mety Rajdu
07.11.2015 r. - sobota, godz. 14:00
Cieszyn - Rynek

Rozdowani nagród
07.11.2015 r. - sobota, godz. 16:30
Cieszyn - Rynek


Ludwik Kuboszek je nowym przewodniczóncym Rady Becyrku Cieszyńskigo 07.10.2015

   Dzisio Rada Becyrku Cieszyńskigo radziła we dwóch sesyjach. Na piyrszej radni przijyni rezygnacyj Andrzeja Baczy, kiery był przewódniczóncym Rady. Na drugij sesyji, kiero była sztwierć godziny nieskorzij, radni przegłosowali, że terazy przewodniczóncym bydzie Ludwik Kuboszek.  Na tej jedynostej specyjalnej sesyji Rady Becyrku był yny jedyn punkt - to że Andrzej Bacza uż nie chce być przewódniczóncym - mówiuł o tym eszcze we wrześniu. Jednako na poczóntku sesyji Janusz Dziedzic chcioł coby na jednej sesyji odwołać Baczym a uż zaros wybrać nowego przewodniczóncego - radni jednako sie nie sgodzili.  Jak uż radni przegłosowali rezygnacyj Baczy, wiceprzewodniczóncy Ludwik Kuboszek powiedzioł, że bydzie sztwierć godziny przerwy, a potym bydóm wybiyrać przewodniczóncego.

Patnost minut minyło, a radni prziszli spadki na salym. Ludwik Kuboszek sie podziwoł, że je kworum, a radzili dali. Potym kluby mógły wystawić swojich radnych  na funkcyj przewodniczóncego Rady - sgłosili jednego - Ludwika Kuboszka, kierego zapropónowoł Janusz Dziedzic. Skyrz tego radni głosowali yny na jednego kandydata. Głosowało dwacet dziewiynć radnych, siedymnost było za, a dwanost było prociw. Kuboszek zustoł przewodniczóncym. "Przeogrómnie dziynkujym żejście mie wybrali, a żeście mie chcieli na przewodniczóncego, jeżech rod" - powiedzioł na kóniec Ludwik Kuboszek.

Dwacate trzeci Świynto Trzech Braci  28-05-2013

Jyndrys Piaseczny, Kabaret Młodych Panoczków, Helyna Wóndraczkowo, Marcin Kindla a Dżym – to bydóm gwiozdy Świynta Trzech Braci, kiere bydzie latoś. Nejważniejszo impreza na polu je przed nami. Świynto Trzech Braci sie zacznie szternostego czerwca. Trzi dni cieszyniocy s obu strón Olzy bydóm balandrować. Wszecko sie zacznie na Moście Przijaźni, o pióntej po połedniu,kany bydóm jeść cieszyński strudel. Jednako nim wszyjscy go sprógujóm, to na scynach w polskim a Czeskim Cieszynie bydóm wystympować dziecka, a pokazować swoji talynta. Potym na scynie w Cieszynie bydzie „Legynda o Trzech Braciach”, w kierej bydóm grać studynci ASK Uniwersytetu Ślónskigo. O szóstej po połedniu na scyne wylezie Kabaret Starszych Panoczków, a potym gwiazda pióntkowego wieczora Jyndrys „Piosek” Piaseczny. Na scynie w Czeskim Cieszynie bydzie grać Apatheia – kapela art rock z roków siedymdziesióntych, Goodfellas – rock akustyczny, Clou – czesko kapela rokowo, a o pół dziesióntej wieczór zaśpiywo Helyna Wóndraczkowo, a chned po ni Tonya Graves. W sobote w Cieszynie zacznóm balandrować o drugij po połedniu – bydzie Kóncert Finałowy Cieszyńskij Ligi Talyntów. Potym o pióntej bydzie Babsko Biesiada. O dzieióntej wieczór zaśpiywo Marcin Kindla, a goście, a gwiazda wieczora – Dżym. O północy na niebie nad Cieszynym zapolóm sie sztuczne fajery. W Cieszynie po drugij strónie Olzy zacznóm w sobotym balandrować o trzecij po połedniu – wystómpi „Bambilióński Milki Bar Feszaka Pina” – taki familijne szoł. Potym bydzie grała kapela „Niewiym” – rock, „Nebe” – pop – rock s Hawiyrzowa, o pół ósmej wieczór na scyne wlezie „Debbi” – pop, a R’n’B a chned za nim kapela „Desmond” – zagro nejlepszy słowacki rock. Do nocy bydzie bawiuł ludzi TOP DJ.